Κατά Αρχιερέων δεύτερη κωδικοποιημένη επιστολή Μάιος 2020

By Troktico, 19 November, 2023

 

Γράφει το troktico 

 

Η δεύτερη επιστολή γράφτηκε και στάλθηκε από συνεργάτη του troktiko  - Μιχαήλ εκ Θεσπρωτίας -  Μάιος 2020 σε όλους τους επισκόπους της Ελλαδικής εκκλησίας , το Άγιο  Όρος , και αλλαχού Κύπρος - Μαυροβούνιο κτλ. . Ο μόνος επίσκοπος που απάντησε και έστειλε επιστολή με θετικά σχόλια ήταν ο Μητροπολίτης  Κυθήρων Σεραφείμ . Η επιστολή είναι κωδικοποιημένη .


 

22 Μαρτίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αδελφοί, έχομεν Αρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα τούς Ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεου, κρατωμεν της ομολογιας. Ου γαρ εχομεν Αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθησαι τας ασθενείας ημων...

Μετά της εν Χριστω αγάπης προς Ιερεις- μοναστάς- εξουσιαστάς

Εν ταυτη τη ημερα ασπονδυλοι Επισκοποι σατανογνωμονα ιόν της μυσαρας βουλης αυτων εξήμεσαν•συμφρονήσαντες άπαντες τω δόγματι τω τυραννικωι ως εν Βαβυλωνι ποτέ•Θεω ου λατρευειν, άχρι καιρου ελεύσεως Αντιχρίστου.

Οι εν Ελλάδι ευρισκόμενοι σημερον επίσκοποι οίτινες κατά παρέκκλισιν της Ρωμαϊκης διοικητικης διοργάνωσις- Ανατολικό Ιλλυρικό, συνέκδημο Ιεροκλέους-και 28 Κανόνος της εν Χαλκηδόνι τετάρτης Οικουμενικης Συνόδου συστήσαντες εν του

Αθήναις άθεσμον Σύνοδον εξέπεσαν ομοθυμαδόν, συντασόμενοι τω Σατανά και τη λατρεία αυτου, εκδόσαντες λίβελλον κατά Ιερέων και μοναχων, αποφράξαντες τάς εισόδους των Αγίων του Χριστου Εκκλησιων αρνούμενοι τη μετάδοσιν των Αγιων μυστηρίων' ώστε των θείων νόμων υβριζομένων, o σιγήσας και παριδων άξιος κολάσεως εστί.

Εν τω Ναω εστωτες της δόξης σου, εν Ουρανω εσταναι νομίζομεν θεοτόκε πύλη επουράνιε άνοιξον ημιν, την θύραν' του ελέους σου'

Η γαρ ιεραρχία εικόνα εστίν της θεαρχικης ωραιότητος εν τάξεσιν και επιστήμαις ιεραρχικαις, φωτίζεσθαι και φωτίζειν και καθαίρεσθαι και καθαίρειν και τελεισθαι τα θεια και τελεσιουργειν μυστήρια' επισκοπουσα μη αναγκαστως, αλλ' εκουσιως, μηδέ ως κατακυριεύοντα τον Κληρον αλλά τυπος γενόμενος του ποιμνίου και του αρχιποίμενους χριστου, αποσκοπουσα στον αγιασμό των ψυχων και στη οικοδομη του σώματος του Χριστου- ήτις εστί Εκκλησία θεου ζωντος.

Αθανάσιος ο μέγας ως υποδιάκονος υπερμάχησε της Ορθοδοξίας κατά την Α Οικουμενικη, Ιωάννης ο Δαμασκηνός ως κοσμικός άρχων πρωτον, εξ Αντιοχείας εξεμάνη κατά του αλάστορος Λέοντος Ισαύρου, όστις εφρύαξε κατά των Αγίων Εικόνων, Μάξιμος ο Ομολογητής το κέρας της μυστικής θεολογίας, κατά των πέντε Πατριαρχων εκτραπέντων εις την αίρεσιν του Μονοθελητισμου αντετάχθη σφοδρως, ώστε η Έκτη Οικουμενικη αφώρησε μετά θάνατον ουτους, η δεξιά αυτου η εν συγγράμματι διασώσασα την Ορθοδοξίαν κοσμει την εν τω Αθω Μονη του Αγίου Παύλου πληρης ιαμάτων και χάριτος, Φώτιος ο Μέγας, Άγιος Μάρκος Εφέσσου ο Ευγενικός, Γρηγόριος Παλαμάς, οι και παπομάστιγες προσαγορευθέντες και τόσοι άλλοι κέρδισαν αξιως τον αμάραντον στέφανον της νίκης κατά του διαβόλου.

Κατά τον Άγιον Χρυσόστομον ου ταις θείαις λειτουργίαις επιτελουσιν οι Αρχιερεις' η Εκκλησία διαφέρει της πολιτείας όσον o ουρανός της γης και η ψυχη του σώματος' ο αρχιερευς υπερέχει του ηγεμόνος όσο το πνευμα της σαρκος' η συντριπτική ανωτερότητα της Εκκλησίας συναρτάται εκ του εσχατολογικου της χαρακτήρος «εξουσιαν δεσμειν και λυειν» επί της γης και ως θεοσύστατος οργανισμός κεφαλήν έχουσα Αυτον τον Κύριον Ιησουν Χριστον τον μέγα Αρχιερέα αναστάντα εκ νεκρων δια της των παντων ενώσεως και συμφωνιας προκύπτει η άνωθεν ειρήνη και η της οικουμένης διόρθωσις.

Η χρυσοστομική κοσμοθέαση θεωρει το Κράτος-Βία μεταπτωτικό δημιούργημα άρα περιττό και σκάνδαλο' σε αντίθεση η Αγία Τριάδα όπως αποκρυσταλλώνεται οτο μοναστικό πολίτευμα συνιστά την τέλεια πολιτεία. Ερμηνεύοντας «το πειθαρχειν δει Θεω μαλλον ή ανθρωποις» απεφάνθη ότι η άρσις της αδικίας σε βάρος του και της Εκκλησίας υπό του αυτοκράτορος Αρκαδίου και της βασιλίσσης Ευδοξίας προς χάριν των αδικουντων γίγνεται ινα μη ουτοι εις το πυρ το εξώτερον κολασθωσιν, δια τουτο δεν νοειται στάσις και αντίδρασις κατά των αρχόντων, Κατ' αναλογίαν οι σημερινοί ιεράρχες έναντι των υπερφίαλων αξιώσεων του παράφρονος τυράννου κατά της θείας λατρειας, έπρεπε η να αναχωρήσωσιν ομοθυμαδόν ή να περιφρουρήσωσιν την εντός των ιερών ναων ακριβειανσυνέχειαν-παράδοσιν των ιερων μυστηριων.

Κατά το έτος 476 0 σφετεριστης και τύραννος Βασιλίσκος έξεδωσε αυτοκρατορικό διάταγμα το «Εγκύκλιον» δια του οποίου επέβαλε το μονοφυτισμόν. Ο Ιεροσολύμων Αναστάσιος ο Αλεξανδρειας καθώς και πεντακοσιοι και πλέον χαυνοι επίσκοποι της Ανατολης ως -οι σημερινοί- ηρνήθησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδονος. Ο Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ακάκιος ο Ρωμαιος 417-489 υιός Μαρκιανου του πρεσβυτέρου +471 πρωτος οικουμενικός χρηματίσας και πνευματικό τέκνο ως -Επιφάνιος- Οσίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλλου +28 Μαϊου 471 Σάββατο προ Πεντηκοστής η μετάστασις Τοι)- ενεκλείσθη εντός του ιερού ναου της του θεου Σοφίας μετά πληθους μοναστων και λαϊκών περικυκλωθείς υπό βασιλικων στρατευμάτων, προκινδυνεύων, υπερ της Ορθοδοξίας εως ου Δανιήλ ο Μέγας Στυλίτης καταβάς εκ του στύλου συνέδραμε αποφασιστικως τουτον κατά του τυράννου ώστε προ του συμπληρωσαι ενιαυτον ημερων ο δείλαιος απεσφάγη.

οι διαπεπτωκότες αριστείνδην Επίσκοποι, οι κατ' ιερέων λέοντες και κατ' εξουσιαστων χαμαιλέοντες, ως σκεύη κεραμέως θέλουσι συντριβή) της συνόδου των Αθηνων κατενεχθείσης εν τη αβύσσω και η πόλις αυτων συντελεσθήσεται. Η επισυναπτόμενη όπισθεν προ του Πάσχα αποσταλεισα επιστολή, ουδολως εσυνέτισεν τους ακοινωνήτους τούτους επισκόπους. Άχρι της εορτης της Αναλήψεως χαρίζεται ο Κύριος εις το πλήρωμα της Εκκλησίας, η αποστασία παρέχει δικαίωμα εις υπερορίους επισκόπους του Ανατολικου Ιλλυρικου και σχολαζοντες να παρέμβωσιν.

Τέλος και τω θεω δόξα

Μιχαήλ ο έσχατος εν χριστω δουλος της Παρθένου

Κυπάρισσος, 28 Μαίου 2020