Κατά Αρχιερέων κωδικοποιημένη επιστολή Μάρτιος 2020 πριν το κλείσιμο των εκκλησιών

By τροκτικο, 6 November, 2023

 

Γράφει το troktico 

 

Η επιστολή γράφτηκε και στάλθηκε από συνεργάτη του troktiko  - Μιχαήλ εκ Θεσπρωτίας -  18 / 19 Μαρτίου 2020 σε όλους τους επισκόπους της Ελλαδικής εκκλησίας , το Άγιο  Όρος , και αλλαχού Κύπρος - Μαυροβούνιο κτλ. . Ο μόνος επίσκοπος που απάντησε και έστειλε επιστολή με θετικά σχόλια ήταν ο Μητροπολίτης  Κυθήρων Σεραφείμ . Η επιστολή είναι κωδικοποιημένη .


Εξς το Όνομα της Άγίας Μίας Ομοουσιου 'αδιαιρέτου Τριάδος

Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιοΰ Σταυρού

Άγία Μία Ρωμαϊκη  Άυτοκρατορία

Θεοδοσίου Μεγάλου Βασιλέως Ρωμαίων Μονάρχου άνικήτου

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Κατά Άρνησιχρίστων

 

Παρανόμου προστάγματος, προσταγής 'αλογίστου, ηγεμόνος παράφρονος 'αποστάτου, διωγμόν μέγαν κατά τών Άγιών τοΰ Χριστού Έκκλησιών ποιήσατε νόμων άντεχόμενοι τών Θεοδότων τοΰ Δεσπότου τής κτίσεως • 'ήγουν κατά τούς θείους κανόνας όίτινες παρά Βασιλέων καί Άγίων Πατέρων έκτεθέντες κρατείτωσαν πραγματικόν μηδέν ίσχύσει κατ' αυτών, ούδέ κατισχύσει νόμος Βασιλέως ή απόφασις μιαρωτάτου Συνεδρίου Έπισκόπων, κατά του Κυρίου, έν 'όψει τής Μεγάλης Δεσποτικίς Έορτής τού Πάσχα μηδείς άμφιβαλέτω 'ότι ούδείς έπίσκοπος κέκτηται πλέον 'εγκύρων μυστηρίων, καθ' Ιό δια τόν φόβον τοΰ Καίσαρος ήρνήθησαν τόν Κυρίον, ώς δ Πέτρος πρό τίς Σταυρώσεως τρίς • τάς Άγίας του Χριστου Έκκλησίας ένέκλεισσαν τό ποίμνιο άπέβαλαν φεισάμενοι τής ζωής τούς μαλλον ή τών προβάτων.

Πενθεί ή γη και' ή θάλασσα, διότι αίφνιδίως κατέπαυσε η φωνή τής ψαλμωδίας, πενθούσι πάσαι οι εκκλησίαι τοΰ Χριστου πένθος μεγα διότι δεν λειτουργείται ο αγιασμός και η προσφορά, απαντες ηχρειώθησαν, απαντες 'εσκστίσθησαν, ποιμένες και' διδάσκαλοι, 'αρχοντες και αρχόμενοι, στίφη αλλοφύλων περιτρεχουσν τήν χώραν ληστεύοντες, βιάζοντες, 'απειλουντες, ευχαριστουντες δημοσια μακρά προσευχόμενοι τφ ψευδοπροφήτη αύτών, συνευρισκόμενοι άθεμιτως μετά τών 'ενστόλων 'ώστε και πορείες ποιούσιν τα τών Σοδόμων μιάσματα, αμιλώμενα είς αίσχρουργιας και' βλασφημίας κατά τού Κυρίου ήμών Ίησού Χριστού, περιφέροντες 'εν τοίς οπισθίοις αΰτών τόν Τιίιιον και Ζωοποιοίν Σταυρον 'εν τοίς έμπροσθίοις έκτυπώματα Άγιων.

Σεβαστηνδν Τό φρύαγμα, Ροδοσταυρων γαυρίαμα βακχευομένων γύναιων αγαλλίαμα, σκεύη πονηρά δεισιδαίμονος πλάνης.'Άρνες Κυρίου ηγεμόνων τό δόγμα πατησαντες, τόν Κύριο ύμνείτε και' υπερυψοΰτε, εις παντας τους αιωνας.

Σημειον μέγα θέλει οφθή, εν κήποις τών βοτανων, πυρί δυσώδες άστεκτον — Πατέρων δυσωπούντων — τοτε εν μιά ρίπή ή πόλις της Παλλάδος, 'εκ θεμελίων ρηγνυται μετά τεσσάρων άλλων • τότε και η παρεμβολη ενστόλων Δέλτα -μονων, υπο εχθρών απόλλυται και κόκκινων δαιμονων. Ήμέρα θαν ' Δεσποτικη, Δευτέρα ξημερώνει και το ψευτορωμαίϊκο δριστικά τελειώνει.

Χριστός ανέστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας και τοίς έπι γής Εχθροΐς, έι'ς γέεναν 'εμπρήσας

Άνατολικό Ιλλυρικό 13 0κτωβριΙου 379

 

Image
Επιστολή κατά Αρχιερέων