Ο 3ος Ναός του Σολομώντα έχει ανεγερθεί και καταστραφεί !

By Troktico, 16 January, 2024

 

 

Γράφει το troktico 

 

 

Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια τεράστια ιστορική «σχεδιασμένη» αλλοίωση από τα γνωστά κέντρα εξουσίας της ΝΤΠ . Αποκρύπτουν την ιστορική αλήθεια για να φέρουν τον Μεσσία , έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και  έχει χυθεί πολύ μελάνι για να αλλάξουν την ιστορία . Η ιστορία έχει αναδείξει 3 Ναούς του "Σολομώντα" , ο  τρίτος καταστράφηκε το 72 μχ από τον Τίτο στρατηγό και μετέπειτα αυτοκράτορα της Ρώμης . Αυτό το έχει προφητεύσει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο κεφάλαιο 24 (ΚΔ΄) και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 13 , στον ναό αυτό δίδαξε ο Ιησούς Χριστός . 

Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός λέγει να προσέχουμε «Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς». Το λέει ξεκάθαρα στο Ευαγγέλιο «ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·»

Όλοι αυτοί που γράφουν για τον 3ος Ναό του Σολομώντα ψεύδονται άθελά ή ηθελημένα για να μας πλανευόσουν και να δεχτούμε την έλευση του ψευδοπροφήτη. Αυτός ο ναός που θα ανεγερθεί όταν πέσει το τέμενος «Αλ άκσα» από τον ψευδοπροφήτη θα είναι ο τέταρτος (4) Ναός και είναι έτοιμος έτσι ώστε να τοποθετηθεί μέσα σε χρονική διάρκεια τριών(3) ημερών. 

Ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος το Πάσχα του 72 μχ όταν εισήλθε μέσα στα Ιεροσόλυμα σκότωσε 1.200.000 Εβραίους  και όλους τους ιερείς – Λευίτες των Εβραίων και έδωσε εντολή να γκρεμίσουν πέτρα ως πέτρα των Ναό των Εβραίων γιατί εκεί έκρυβαν το χρυσό οι ιερείς , να βάλουν φωτιά σε όλη την πόλη και τα χωράφια για να τα κάψουν και να ρίξουν αλάτι στα χωράφια , έπιασε σκλάβους και πούλησε όλους τους άλλους Εβραίους που έζησαν από την σφαγή . 

Εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο , ότι αυτή η γενιά των Εβραίων θα είναι η τελευταία , τέλος παλαιού νόμου .

 

 

Ιστορική αναδρομή 

1ος Ναός 

¨Η ίστορία και ή βίβλος μαρτυρούσιν  ότι τό 1012 πΧ έτέθησαν τα θεμέλια και το 1004 πχ έγένετο η καθιέρωσις του περικαλλεστάτου ναού του Σολομώντος , έντός του όποίου  ούτος ετοποθέτησε την κιβωτό του Μωυσέους . Το έτος 971 πΧ μετά  33 μόλις έτη – όσα τά έτη του Ιησού – ό Ναός έσυλήθη και ήρειπώθη υπό του Φαραώ Σισάκ .

2ος  Ναός

 Το 586 πΧ ο άρχμαγειρος τού Βαβυλώνιου αύτοκράτορα Ναβουχοδονόσορος όνόματι Ναβουζαρδάν κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα ολοσχερώς – μετοικεσία Βαβυλώνος – θρήνοι Ιερεμίου. Το 536 πΧ ό Κύρος ό Μέγας έκδίδει διάταγμα άνοικοδομήσεως τού Ναού και επιστροφή των Ιουδαίων άπο την εν Βαβυλώνι άιχμαλωσία – Ζοροβάβελ .   

3ος Ναός 

 Ήρώδης ο Μέγας 72-4 πΧ μη Εβραϊκής καταγωγής και ο εγγονός του, Ήρώδης Άγρίππας Α΄ 10 πΧ – 44 μΧ  ώς βασιλεις τής Ιουδαίας άνοικωδόμησαν πλήρως τον Ναό τού Σολομώντος – σε τούτο τον Ναό κήρυξε και μαστίγωσε τούς έμπόρους και τούς κολλυβιστάς ό Κύριος . Το έτος 72 μΧ ό στρατηγός και μετέπειτα αύτοκράτορας τής Ρώμης Τίτος ίσοπέδωσε τά Ιεροσόλυμα και ήρροτρίασε τον Ναό, κατέσφαξε δε όλη την ίερατική τάξη  των Λευιτών . Τέλος παλαιού Νόμου.

Έπι των έρειπίων τού μεγάλου Ναού κείται σήμερα το Τέμενος Άλ ¨Ακτσα , αύτό που έπίκειται – όπτασίες γερόντων – είναι η καταστροφή – εξαφάνιση τού χρυσότρουλου τεμένους τού Όμάρ και ή τοποθέτηση έντός τριών ήμερών τού τέταρτού ; - Ναού τής παγκόσμιας ειρήνης στον χώρο του Τεμένους ύπο τού παγκόσμιου ήγέτου  - προφητεία Ιωάννου της Κροστάνδης – καθήμενου στο Ναό τής ¨Αναστάσεως – άντί τού Χριστού - και παυσαμένου τού θαύματος τού Άγίου Φωτός - Λόγοι προρρήσεις ¨Εφραίμ Δικαίου Σκήτης Αποστόλου Ανδρέα Άγίου ¨Ορους .