ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Γιά τήν σχεδιαζόμενη θεσμοθέτηση «γάμου» καί δικαιώματος τεκνοθεσίας «ὁμοφύλων ζευγῶν»

By τροκτικο, 25 January, 2024

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γιά τήν σχεδιαζόμενη θεσμοθέτηση «γάμου» 
καί δικαιώματος τεκνοθεσίας «ὁμοφύλων ζευγῶν»

 

Ἐμεῖς οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Θεοκλήτου, δηλώνουμε τά ἑξῆς:

Μέ μεγάλη θλίψη καί ἀπογοήτευση πληροφορηθήκαμε τά λεγόμενα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως στήν πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του[1], ὅπου ἐπιβεβαίωσε τήν πρόθεσή του νά θεσμοθετήσει ἄμεσα τόν λεγόμενο γάμο καί τήν τεκνοθεσία ὁμοφύλων ζευγῶν.

Πρόκειται πραγματικά γιά ἕνα ἀπό τά πλέον ἀντιεκκλησιαστικά, ἀντικοινωνικά καί ἀντεθνικά νομοσχέδια· γιά μία καταφανῆ καί κατάφορη παραβίαση τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου· γιά μία βίαιη ἀνατροπή τῆς πατροπαραδότου μορφῆς τῆς οἰκογενείας· γιά μιά περιφρόνηση καί συστηματική ἀποδόμηση τῶν ἱερῶν παραδόσεων, τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἰδανικῶν τοῦ ἔθνους καί τοῦ λαοῦ μας.

Ἐπιθυμοῦμε νά δηλώσουμε ἐξαρχῆς ὅτι δέν ἀμφισβητοῦμε τό δικαίωμα κανενός νά ἐπιλέγει τόν τρόπο τῆς προσωπικῆς του ζωῆς καί οὔτε ἀπαξιώνουμε κανένα πρόσωπο ἐξαιτίας τῶν προσωπικῶν του ἐπιλογῶν. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἄλλωστε, δέν ἀποστρέφεται καί δέν ἀπορρίπτει κανέναν καί δέχεται ὅλους τούς ἐν μετανοίᾳ προσερχομένους, καθώς, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο «Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι ἡ Μη­τέ­ρα τῶν παι­δι­ῶν της, πού δέ­χε­ται καί αὐ­τά καί ἀ­νοί­γει καί τήν ἀγ­κα­λιά της στούς ξέ­νους»[2]. Στήν Ἐκκλησία «μπαί­νει κα­νεὶς γε­ρά­κι καὶ βγαί­νει πε­ρι­στέ­ρι· μπαί­νει λύ­κος καὶ βγαί­νει πρό­βα­το· μπαί­νει φί­δι καὶ βγαί­νει ἀρ­νὶ· ὄ­χι ἐ­πει­δὴ με­τα­βάλ­λε­ται ἡ φύ­ση του, ἀλ­λὰ ἐ­πει­δὴ δι­ώ­χνε­ται μα­κριὰ ἡ κα­κί­α»[3].

Εἶναι, ὅμως, ἀνεπίτρεπτο στό ὄνομα δῆθεν τῆς διαφορετικότητος καί τῆς προασπίσεως δικαιωμάτων νά ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολή μίας διεστραμμένης πραγματικότητος καί νά καταπατοῦνται δικαιώματα ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν, μέσῳ τῆς θεσμοθετήσεως τοῦ δικαιώματος τεκνοθεσίας ἀπό «ὁμόφυλα ζεύγη».

Ἡ παροχή τοῦ δικαιώματος τεκνοθεσίας ἀποτελεῖ, ἄλλωστε, καί τήν κύρια ἐπιδίωξη τῆς κυβερνητικῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας, καθώς κάθε ἄλλο νομικό ζήτημα ἐπιλύεται ἤ ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπιλυθεῖ στά πλαίσια τοῦ καθεστῶτος πού ἀφορᾶ στήν σύναψη συμφώνου συμβιώσεως μεταξύ ὁμοφύλων.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας διεκήρυξε μέ σαφήνεια καί ἐμπεριστατωμένα τήν ἀντίθεσή της στήν σχεδιαζόμενη αὐτή νομοθετική ρύθμιση, καθώς ὁ γάμος ἀποτελεῖ «μυστήριον μέγα» «εἰς Χριστόν καί εἰς τὴν Ἐκκλησίαν».[4] Ὁ πνευματικός δεσμός μεταξύ τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός μέσα στόν γάμο εἶναι ἀντίστοιχος μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρός τήν Ἐκκλησία καί συνιστᾶ μέσο ἁγιασμοῦ καί πνευματικῆς τελειώσεως τῶν συζύγων. Ἡ σύσταση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου ἀνάγεται στήν διάκριση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς δημιουργίας του, σέ ἄντρα καί γυναίκα· «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς»[5] καί στήν εὐλογία τῶν πρωτοπλάστων ἀπό τό Θεό μέ τήν εὐχή «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς»[6]. 

Ὡς ὀρθόδοξοι κληρικοί δέν ἀφιστάμεθα τῶν ἀληθειῶν αὐτῶν τῆς πίστεώς μας· ὡς οἰκογενειάρχες (πολύτεκνοι πολλοί ἐξ ἡμῶν) δέν ὑποθηκεύουμε τό μέλλον καί τό δικαίωμα προστασίας τῶν παιδιῶν μας· ὡς Ἕλληνες δέν ἀπεμπολοῦμε τά πατροπαράδοτα ἰδανικά καί τίς ἀξίες μας· ὡς ἐνεργοί δημοκρατικοί πολίτες ζητοῦμε τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού δέν συναινεῖ στήν ἐπιβολή ἀλλοτρίων ἀντιχριστιανικῶν ἐπιλογῶν. 

Τό σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο, ἐκτός ὅλων τῶν ἄλλων ἀρνητικῶν στοιχείων πού ἔχουν ἀπό πολλούς ἐπισημανθεῖ, ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί μεγίστη ἀπειλή καί κίνδυνο ἀφελληνισμοῦ τῆς πατρίδος μας σέ μιά περίοδο μάλιστα, πού ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ καί ἡ ὑπογεννητικότητα καθιστοῦν τό δημογραφικό πρόβλημα τό πλέον ἀπειλητικό καί δυσεπίλυτο γιά τήν χώρα μας.

Ἀπευθύνουμε ὕστατη ἔκκληση πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας μας καί ζητοῦμε τήν ἀνάκληση ὅσων ἐξήγγειλε γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα. Στήν ἀπευκταία δέ περίπτωση πού τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο εἰσαχθεῖ πρός ψήφιση στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, τότε ἡ καταψήφισή του θά ἀποτελέσει ἐπιβεβλημένη καί ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν πιστευμάτων ἑκάστου βουλευτοῦ, τό ὁποῖο εὐχόμεθα καί ἀναμένουμε καί γιά τούς προσφιλεῖς Ὑπουργούς καί Βουλευτάς τοῦ νομοῦ μας.


 


[1] Συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ καί στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Κουβαρᾶ, https://www.primeminister.gr/2024/01/10/33356

[2] Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου Χρυ­σο­στό­μου, Εἰς Ἅ­γιον ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρα Φω­κᾶν 2, Ε­ΠΕ 37, 302-303, PG 50, 702

[3] Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου Χρυ­σο­στό­μου, Πε­ρί Με­τα­νοί­ας Β΄ 1, Ε­ΠΕ 30, 113

[4] Ἐφεσ. ε´, 32

[5] Γεν. α´, 27