3ος Ναός του Σολομώντος

By τροκτικο, 3 September, 2023

 

Γράφει το troktico 

 

Ό μεγαλύτερος ιστορικός μύθος 

 

 1ος Ναός 

¨Η ίστορία και ή βίβλος μαρτυρούσιν  ότι τό 1012 πΧ έτέθησαν τα θεμέλια και το 1004 πχ έγένετο η καθιέρωσις του περικαλλεστάτου ναού του Σολομώντος , έντός του όποίου  ούτος ετοποθέτησε την κιβωτό του Μωυσέους . Το έτος 971 πΧ μετά  33 μόλις έτη – όσα τά έτη του Ιησού – ό Ναός έσυλήθη και ήρειπώθη υπό του Φαραώ Σισάκ .

2ος  Ναός 

 Το 586 πΧ ο άρχμαγειρος τού Βαβυλώνιου αύτοκράτορα Ναβουχοδονόσορος όνόματι Ναβουζαρδάν κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα ολοσχερώς – μετοικεσία Βαβυλώνος – θρήνοι Ιερεμίου. Το 536 πΧ ό Κύρος ό Μέγας έκδίδει διάταγμα άνοικοδομήσεως τού Ναού και επιστροφή των Ιουδαίων άπο την εν Βαβυλώνι άιχμαλωσία – Ζοροβάβελ .   

3ος Ναός 

 Ήρώδης ο Μέγας 72-4 πΧ μη Εβραϊκής καταγωγής και ο εγγονός του, Ήρώδης Άγρίππας Α΄ 10 πΧ – 44 μΧ  ώς βασιλεις τής Ιουδαίας άνοικωδόμησαν πλήρως τον Ναό τού Σολομώντος – σε τούτο τον Ναό κήρυξε και μαστίγωσε τούς έμπόρους και τούς κολλυβιστάς ό Κύριος . Το έτος 72 μΧ ό στρατηγός και μετέπειτα αύτοκράτορας τής Ρώμης Τίτος ίσοπέδωσε τά Ιεροσόλυμα και ήρροτρίασε τον Ναό, κατέσφαξε δε όλη την ίερατική τάξη  των Λευιτών . Τέλος παλαιού Νόμου. 

   Έπι των έρειπίων τού μεγάλου Ναού κείται σήμερα το Τέμενος Άλ ¨Ακτσα , αύτό που έπίκειται – όπτασίες γερόντων – είναι η καταστροφή – εξαφάνιση τού χρυσότρουλου τεμένους τού Όμάρ και ή τοποθέτηση έντός τριών ήμερών τού τέταρτού ; - Ναού τής παγκόσμιας ειρήνης στον χώρο του Τεμένους ύπο τού παγκόσμιου ήγέτου  - προφητεία Ιωάννου της Κροστάνδης – καθήμενου στο Ναό τής ¨Αναστάσεως – άντί τού Χριστού - και παυσαμένου τού θαύματος τού Άγίου Φωτός  - Λόγοι προρρήσεις ¨Εφραίμ Δικαίου Σκήτης Αποστόλου Ανδρέα Άγίου ¨Ορους .

 

  ¨Η ειρήνη είναι δωρεά μόνο του Κυρίου - κατά το ειρήνη ύμιν -  το φρικαλέο τέλος τού άντικειμένου καί ύπεραιρομενου και των εσφραγισμένων δούλων του που αφορά τις 7 φιάλες τής Αποκάλυψης, στο πέρας των όποίων ή ορθοδοξία θα διαχυθεί στα τετραπέρατα της οικουμένης, ύπο του Αρχιερέως – Βασιλέως – Διδασκάλου Ιωάννου τού προφητευόμενου ,  είς τύπον του κυρίου  ήμών Ιησού Χριστού κατά το πρότυπο του Μωυσέως – νέος Μωυσής τής χάριτος – πένης - πήνης κατά την κοιλία – Άκάκιος κατά την Αρετή . 

 

 

Μιχαήλ εκ Θεσπρωτίας προς την σκεπτόμενη Άννα