Ιερουσαλήμ : Θα ανεγερθεί ο 4ος Ναός του Σολομώντα και όχι ο 3ος

By Troktico, 15 October, 2023

 

 

Γράφει το troktico 

 

Ένα από τα μεγάλα ιστορικά λάθη που έχουν γίνει είναι ότι αναφέρεται συνεχώς ο 3ος Ναός του «Σολομώντα» ενώ έχουν χτιστεί στο παρελθόν  3 , άρα αυτός που θα χτιστεί από τους Σιωνιστές για να εγκαθιδρύσουν τον Αντίχριστο ,  θα είναι ο 4ος  Ναός του «Σολομώντα» . 

 

Ιστορική αναδρομή 

1ος Ναός 

 

¨Η ίστορία και ή βίβλος μαρτυρούσιν  ότι τό 1012 πΧ έτέθησαν τα θεμέλια και το 1004 πχ έγένετο η καθιέρωσις του περικαλλεστάτου ναού του Σολομώντος , έντός του όποίου  ούτος ετοποθέτησε την κιβωτό του Μωυσέους . Το έτος 971 πΧ μετά  33 μόλις έτη – όσα τά έτη του Ιησού – ό Ναός έσυλήθη και ήρειπώθη υπό του Φαραώ Σισάκ .

 

2ος   Ναός 

 

 Το 586 πΧ ο άρχμαγειρος τού Βαβυλώνιου αύτοκράτορα Ναβουχοδονόσορος όνόματι Ναβουζαρδάν κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα ολοσχερώς – μετοικεσία Βαβυλώνος – θρήνοι Ιερεμίου. Το 536 πΧ ό Κύρος ό Μέγας έκδίδει διάταγμα άνοικοδομήσεως τού Ναού και επιστροφή των Ιουδαίων άπο την εν Βαβυλώνι άιχμαλωσία – Ζοροβάβελ .   

 

3ος  Ναός 

 

 Ήρώδης ο Μέγας 72-4 πΧ μη Εβραϊκής καταγωγής και ο εγγονός του, Ήρώδης Άγρίππας Α΄ 10 πΧ – 44 μΧ  ώς βασιλεις τής Ιουδαίας άνοικωδόμησαν πλήρως τον Ναό τού Σολομώντος – σε τούτο τον Ναό κήρυξε και μαστίγωσε τούς έμπόρους και τούς κολλυβιστάς ό Κύριος . Το έτος 72 μΧ ό στρατηγός και μετέπειτα αύτοκράτορας τής Ρώμης Τίτος ίσοπέδωσε τά Ιεροσόλυμα και ήρροτρίασε τον Ναό, κατέσφαξε δε όλη την ίερατική τάξη  των Λευιτών . Τέλος παλαιού Νόμου.

  Έπι των έρειπίων τού μεγάλου Ναού κείται σήμερα το Τέμενος Άλ ¨Ακτσα , αύτό που έπίκειται – όπτασίες γερόντων – είναι η καταστροφή – εξαφάνιση τού χρυσότρουλου τεμένους τού Όμάρ και ή τοποθέτηση έντός τριών ήμερών τού τέταρτού ; - Ναού τής παγκόσμιας ειρήνης στον χώρο του Τεμένους ύπο τού παγκόσμιου ήγέτου  - προφητεία Ιωάννου της Κροστάνδης – καθήμενου στο Ναό τής ¨Αναστάσεως – άντί τού Χριστού - και παυσαμένου τού θαύματος τού Άγίου Φωτός  - Λόγοι προρρήσεις ¨Εφραίμ Δικαίου Σκήτης Αποστόλου Ανδρέα Άγίου ¨Ορους .

 

ΕΔΩ το έχουμε ξανά γράψει