ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ - Ο δήθεν προφητευόμενος και οι ακόλουθοι του Εωσφόρου

By Troktico, 11 June, 2024

Γράφει τό Troktico 

Εκ της εκκλησιαστικής ιστορίας , γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννης Βατάτζης ο δούξ , εγένετο αυτοκράτωρ της Νίκαιας το έτος 1222μχ , διαδεχθείς τον πενθερό του Θεόδωρο Λάσκαρη . Επι της βασιλείας του , βαπτίστηκε το γένος των Ιουδαίων και μεγάλο ζήλο έλαβε για την ένωση των εκκλησιών – πατριαρχεία Γερμανού του Νέου – χωρίς την αμοιβαία άρση των αναθεμάτων του 1054 , η οποία δεν τελεσφόρησε , γιατί οι δυτικοί δεν έστρεξαν στην αφαίρεση της προσθήκης του filioque 

   Μετά τον θάνατο της συζύγου του το έτος 1244 , έλαβε σύζυγο την θυγατέρα του αυτοκράτορα της δύσεως – Γερμανία Ράιχ – Φρειδερίκου του Β΄ ονόματι Κωνσταντία και γενομένη Χριστιανή , έλαβε το όνομα Άννα , μετά του οποίου συνήψε συμμαχία , ητις εστρέφετο κατά του Πάπα . 

   Το 1250  απέθανε ο αυτοκράτωρ της Δύσεως Φρειδερίκος ο Β΄ , ο  Πάπας Ρώμης Ινοκέντιος , εζήτησε να κινήσει τους Φράγκους της ανατολής και την Βενετία κατά της Νίκαιας . Ο Ιωάννης Βατάτζης προέβη σε τρείς παραχωρήσεις προς τον Πάπα – εννοείται ότι ισχύουν  τα αναθέματα του 1054 . Α) εδέχθη το πρωτείο του Πάπα Β) το μνημόσυνο – εγγραφή στα δίπτυχα – του Πάπα κατά τις ιεροτελεστίες και Γ) το «έκκλητον» ήτοι εφέσεις των διαφερομένων ανατολικών μερών , στον Πάπα για τελεσιδικία .  

   Το έτος 1254 απέθανε ο Βατάτζης και ετάφη εις το μοναστήριο Σώσσανδρα . Ο διαδοχός του Θεόδωρος Β΄ ο Λάσκαρις , απέρριψε όλες τις παπικές αξιώσεις –  ο όντως ορθοτομήσας -  αποπέμποντας τους λεγάτους του Πάπα . Επτά έτη μετά τον θάνατο το λείψανο , ανεκομίσθη και μετεκομίσθη στην Μαγνησία της Μ. Ασίας – επανετάφη – ευρέθη άσηπτο και ευωδιάζον . Τιμάται ώς Άγιος κυρίως για τις ελεημοσύνες του – δεν έχει ακολουθία – σε καμία περίπτωση επτά έτη υπο την γήν ευρισκόμενο το λείψανο του , δεν ευρίσκετο σε κατάσταση ύπνωσης ή μετάστασης . 

   Τα τελευταία χρόνια λατινικοί κύκλοι – εκ Κερκύρας ό γνωστός Βαρώνος  – ταυτίζουν τον προφητευόμενο με τον Βατάτζη , προκειμένου να πετύχουν την ένωση των εκκλησιών και σύγχυση στους Ορθοδόξους , σχέδιο ΒΒ , Βατάτζης Βαβέλ = σύγχυση . 

   Ο προφητευόμενος είναι εις τύπον του Μωυσέως , θα έχει την τριπλή ιδιότητα του Κυρίου, Ιεράρχης – Διδάσκαλος , θα του δοθούν δύο εντολές και θα στεφθεί Βασιλέας , σε καμία περίπτωση δεν είναι εστεμμένος  . Το όραμα του Οσίου Δανιήλ εξ Αγαρηνών και εκ Παραμυθίας «είδα τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά» , αναφέρει εναργέστατα περι του κοιμωμένου ανδρός  , ο οποίος ώς πατριάρχης Πρώτος οικουμενικός χρηματίσας της Κων/λεος , την εποχή του αγίου Μαρκιανού 451 , έσωσε την ορθοδοξία από το διάταγμα του Βασιλίσκου – Εγκύκλιο – εγκλεισθείς εντός της Αγίας Σοφίας μετά των μοναχών και πιστών ορθοδόξων – φράξας τας πύλας – προκαλώντας την φυγή του Βασιλίσκου . 

   Η παπική εκκλησία με δύο συνόδους 484 και 485 αφώρισε και καθαίρεσε αυτόν λόγω του «ΕΝΩΤΙΚΟΥ»  . Ο Ακάκιος σε εφαρμογή του 28Ο  κανόνα της τετάρτης Οικουμενικής της Χαλκηδόνας έπαυσε το μνημόσυνο του Πάπα . Την 28 Μαρτίου του 519  , υπεγράφη από τους ανατολικούς επισκόπους – άνευ συνόδου – ο τύπος του Πάπα Ορμίσδα (φωτ, 1) , διεγράφη από τα δίπτυχα ο Πατριάρχης Κων/λεος Ακάκιος και ανεκηρύχθη Άγιος ο Πάπας Ορμίσδας σε ευθεία παράβαση του 28Ο  κανόνα που προβλέπει την χωρική αρμοδιότητα των πατριαρχείων ¨ ο Πάπας επεκύρωσε τον 28Ο κανόνα το 1215 στην σύνοδο του Λατερανού , αφού είχε καταλάβει και την Κων/πολη . 

Image
ο τυπος του Παπα Ορσμιδα
ο τύπος του Πάπα Ορμίσδα (φωτ. 1)

   Ο Ακάκιος ο Ρωμαίος υπήρξε το πρότυπο της πτωχείας και της ελεημοσύνης  ¨Ο πτωχός ο πτωχολέων¨  , ον οι άνθρωποι εδίωξαν εκ της οικίας αυτού «της του ναού Σοφίας» - έπαψαν το μνημόσυνο του , «ον έδόκουν οι άνθρωποι ούδεν όντες και ούδεν χρησιμεύοντα  …,  τον χρησμόν και άχρηστον …, ο εκ μήτρας δουκικής  - Ρωμαίος αριστοκράτης …, περι του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτου βασιλέως , του γνωστού και αγνώστου  του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος – όν εδίωξαν  της οικίας αυτού οι άνθρωποι – εις το τέλος των Ισμαηλιτών αποκαλυφθήσεται …, πλάκες λίθινες και δύο εντολές γεγραμμένες θα λάβει …, ο προκατάρξας και μήδεν χρηματίσας όν εξουθενούσιν οί άνθρωποι ως νεκρόν όντα και μηδέν χρησιμεύοντα αποκαλύψει ο θεός και φανερώσει και χρίσει αυτόν τον έλαιον  εις τα τέλη των ημερών …, επί γάρ ποδήρους ενδύματος(ράσο)  ήν όλος ο κόσμος…,  και όν ο Αντίχριστος – Λευκός Τσάρος – πέμπτος Πέτρος ο Ρωμαίος θα βρεί εμπόδιο εις την Εκκλησία – εγκύκλιο Βασιλίσκου , ανακήρυξη Τσάρου ως ισαποστόλου στα Ιεροσόλυμα . ( φωτ, 2 )  Κατά Αρχιερέων δεύτερη επιστολή Μάιος 2020

Image
ΑΚΑΚΙΟΣ
Ο Ακάκιος ο Ρωμαίος ( φωτ. 2 )

   Υπήρξε πνευματικό τέκνο του Αγίου Ανδρέα του δια χριστόν σαλού  και ως Επιφάνιος είδε το όραμα της Αγίας Σκέπης την 1 Οκτωβρίου 467 .  Με το ενωτικό 482 ένωσε τα πατριαρχεία της ανατολής – διαμνημόνευση – όσοι Μονοφυσίτες αρνήθηκαν ονομάστηκαν ακέφαλοι . Την 28.9.1990 στο Σαμπεζύ της Γενεύης  ο Πάπας και ο Βαρθολαμαίος , αναγνώρισαν ως Ορθοδόξους τους ακέφαλους Μονοφυσίτες , οι οποίοι  αναγνωρίζουν , μόνο τις τρείς πρώτες Οικουμενικές Συνόδους  , προχαλκηδόνιοι , ο δε Ακάκιος παραμένει αμνημόνευτος . Εκκλησιολογικά , από το 519 και εντεύθεν , η Ανατολική εκκλησία κείται υπο πτώσιν – μόνο αφού εγγραφεί στα Δίπτυχα  ο Ακάκιος και διαγραφεί ο Πάπας Ορμίσδας , θα ανακτήσει την ισχύ και το κύρος της . 

   Την 28 Μαΐου του 471 Ψυχοσάββατο , μετέστη ευωδιάζον ο Άγιος Ανδρέας δια χριστόν σαλός – δεν ευρέθη – τον Νοέμβριο του 489 το πνευματικό του τέκνο Επιφάνιος – Ακάκιος εκοιμήθη . Ο νομιζόμενος νεκρός μετετέθη αοράτως , προς τον διδάσκαλο του , κατά την προόρηση του οσίου – εκδόσεις ιεράς μονής Παρακλήτου 

   Την 22 Μαρτίου του 2020 – Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως – κλειστές όλες οι Εκκλησίες λόγω Κορωνοϊού , ο  Όθων των Αψβούργων – Λευκός Τσάρος –  σε ηλικία 20 ετών ανακηρύχθηκε στην Βιέννη , Βασιλέας της Ευρώπης , ο μέλλων να βασιλεύσει στα  Ιεροσόλυμα  (όραμα Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης ) .

   Ο Βασιλέυς Παύλος είναι Ορθοδοξότατος – κοινωνεί γονυπετής – περι αυτού προείπε η γερόντισσα Λαμπρινή «Θα γίνονται εκλογές και δεν θα έχουμε κυβέρνηση θα έρθει καιρός που θα μας φέρουν άτομο απ΄ έξω να μας κυβερνήσει , θα μας φέρουν και τον Βασιλιά»  . Η παντελής απαξίωση του πολιτικού συστήματος – πρόσφατες εκλογές – και η εμφάνιση του Βασιλιά στις εορτές του Σουλίου επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές

   Η πραγματικά πονηρή, πενθικώς ενδεδυμένη συναγωγή του Σατανά , επι πολλά έτη ισχυρίζετο ότι την 5.5.2024 , οι ορθόδοξοι θα ανακαταλάβουν την Κων/πολη – απώλεια και της Μονής της Χώρας – τώρα δε βάζουν τρικλοποδιές στους ορθοδόξους , για την δήθεν ανακατάληψη της Κων/λεως από τον Ιωάννη Βατάτζη . 

 

Πηγές .

    1) Εκκλησιαστική ιστορία Στεφανίδου σελ. 226 – 230 και 383 -385 

   2) Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας , Μοναχού Βίκτωρος Ματθαίου τόμος        ΙΑ τετάρτη Νοεμβρίου , μνήμη Αγίου Ιωάννη Βατάτζη