Η αρχή των γεγονότων για την Πόλη απο την Θεσσαλονίκη και ο σωτήριος ρόλος του Αγίου Δημητρίου

By τροκτικο, 13 March, 2024

 

Γράφει το troktico

 

Ο Αιρετικός Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός 

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος 

Ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης  

 

    Αναγιγνώσκομεν στον βίο του Αγίου Ευτυχίου – πατριάρχου Κων/πολεως +6 Απριλίου ότι ούτος εγένετο πατριάρχης υπό του Ιουστινιανού μετά από όραμα που είδε ο φιλόχριστος βασιλέας , όπου ο πρώτοκορυφαίος Πέτρος υπέδειξε εις αυτόν τον μέγα Ευτύχιο . Απόπερατώσας τις εργασίες της πέμπτης Οικουμενικής συνόδου οι τέσσαρες πατριάρχες , Βεργίλιος Ρώμης , Απολινάριος Αλεξανδρείας , Δομνίνος Αντιοχείας , και Ευτύχιος Κων/πολεως συνελθόντες ετέλεσαν την θεία μυσταγωγία , γεγονός πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά 553μχ .  

   Ο Ιουστινιανός υπήρξε μέγας νοησιάρχης , δια συλλογιστικών αποδείξεων και μαρτυριών γραφικών ετροπούτο τους αιρετικούς , πλην όμως ¨ η γνώσις είναι κυρίως εμπειρική κατά τους θείους πατέρες , νηστεία – αγρυπνία – προσευχή ώστε να καλλιεργήσωμεν το τάλαντο της αρετής και να επιτύχωμεν την θείαν έλλαμψιν .

   Τινές τα του Ωριγένους Ευαγρίου τε και Διδύμου φρονούντες κατέπεισαν τον Βασιλέα να ανακοινώση καινοφανές κατάπτυστον δόγμα – υπο το πρόσχημα δήθεν της ευλαβείας – ότι άφθαρτον το σώμα του κυρίου ημών Ιησού Χριστού , εξ αυτής της ενώσεως εγεννήθη – αφθαρτοδοκισμός – πρόδρομος εικονομαχίας . 

   Κατακεραυνώσας τον βασιλέα ο μέγας Ευτύχιος δια γραφικών αποδείξεων ¨ οι των κακών τολμητίαι έπεισαν τον βασιλέα , κατά πρώτον να εξώση αυτόν , έστησαν συνέδριον εκ φατρίας επισκόπων χειροτονήσαντες πατριάρχην έτερον και έτερον Ιωάννη Γ Σχολαστικόν , εξέδωσαν λίβελλο κατά αυτού και εις τέλος απεμάκρυναν αυτόν εις Αμάσειαν 565-577μχ – εξορία .

   Το ίδιο έτος 565μχ ο Ιουστινιανός Α ο Μέγας απέθανε αιφνιδίως και εν τη αιρέσει των – Αφθαρτοδοκητών . 

   Ούτος έκτισεν και τον μέγα Ναό της του Θεού Σοφίας εν Κων/πολει , εκαλλώπισεν αυτόν  και δια πλείστων αγίων λειψάνων ενέπλησεν αυτόν – 548μχ εγκαίνια της Μεγάλης Εκκλησίας – πλήρως ανεικονικός .

   Διενοήθη ο βασιλεύς να λάβη και μέρος από το λείψανον του αγίου Δημητρίου , προς τούτο δε απέστειλε βασιλικούς ανθρώπους ινα σκάψωσιν τον τάφον . Παρά τις σφοδρες αντιρρήσεις των Θεσσαλονικέων , ήρχισαν και έσκαπτον όταν επλησίασαν εις μέγα τι μάρμαρον ,   φλοξ μεγάλη εξήλθε και η φωνή του Αγίου ενέτειλεν αυτούς «Περισσότερον μην σκάψητε»  ώστε άπρακτοι επέστρεψαν είς τον βασιλέα λαμβάνοντας μόνο χώμα εκ του τάφου και διηγούμενοι το μέγα θαύμα .

   Μέγας ασκητής κατοικών εις το όρος του Σολομώντος – Χολομώντος  - εν απορία ευρισκόμενος για την μεγίστη τιμήν προς τον Μέγα Δημήτριο είδε εν οράματι τον ναό του το μέγα μάρμαρο κάτωθεν του δαπέδου το σώμα του αγίου λαμπρότατον , από τας οπάς τας οποίας ήνοιξαν εις το σώμα του Αγίου , αι λόγχαι των ακοντίων ανέβλυζε μύρον άφθονον . 

   Αυτός τούτος ο πρώτος κτήτωρ στρατηγός Λεόντιος – έξαρχος Ανατολικού Ιλλυρικού – όστις εθεραπέυθη θαυματουργικώς υπο του Αγίου όταν διενοήθη να λάβη μέρος τι του λειψάνου του ως εφόδιον στην νέα στρατεια του καθ ύπνον ο Μέγας Δημήτριος διέταξε αυτόν «Να μην με διαχωρίσης αλλα να με αφήσης ακέραιον εις την πατρίδα μου» έλαβε χώμα μόνο τον δακτύλιο και το μανδήλιο του αγίου ( Αγιος Λούπος) ευρισκόμενος δε εν αμηχανία κατάντι του πλημμυρισμένου Δουνάβεως , πρεσβείων του Αγίου διεπέρασεν αυτόν¨ αβρόχοις ποσί .

   Ο πλέον έγκριτος καθηγητής διδάκτωρ Βυζαντολογίας Ευάγγελος Ε. Τζάχος περιγράφοντας διεξοδικότατα και αναλυτικότατα τας επιδρομάς και τας καταστροφάς ας υπέστη η Θεσσαλονίκη εκ των κατά καιρών εισβολέων αποφαίνεται κατηγορηματικότατα : 

 Α) Υπήρχε κιβώριο αργυρό κενό εντός του ναού 

 Β) Εσυλήθη και αντικατεστάθη πολλάκις και με ξύλινο 

 Γ) Εκ του δαπέδου του ναού  ένθα προυπήρχε το αρχαίο πρώτο κτίσμα -μικρός οικίσκος – μαρτύριο - εκχέετο μύρο και ευωδία 

.   

 Σχετική Εικόνα 

  

Image
Αγίου Δημητρίου μαρτύριο

 

Ιστορικά Θεσσαλονίκη Αγ Δημήτριος

 

 Το έτος 904μχ Σαρακηνοί  Άραβες κυριεύουν την Θεσσαλονίκη επηκολούθησαν σφαγές 22.000 κάτοικοι επωλήθησαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής , εσυλήθη το αργυρό κιβώριο του Αγίου .

   Το 1182μχ ο όχλος της  Κωνστ/πολεως  υποκινούμενος υπο του Αυτοκράτορος Ανδρονίκου Κομνηνού – επονομαζόμενος Σατανάς – λεηλατεί και σφάζει άπαντας τους Λατίνους της λατινικής συνοικίας .

   Το 1185μχ οι Νορμανδοί ανταποδίδοντας καταλαμβάνουν την Θεσσαλονίκη – ακολουθούν απίστευτες σφαγές 7.000 κατοίκων λεηλασίες βιασμοί αιχμαλωσίες – ανέσκαψαν τα δάπεδα των κατοικιών αναζητώντας πολύτιμα αντικείμενα , εσύλησαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου ανασκάπτοντας και το δάπεδο απηγόρευσαν τις κωδωνοκρουσίες  κ.α. λόγιος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος . 

   Τι ισχυρίζεται ο βεβλαμμένος και πάσής αρετής εστερημμένος μητροπολίτης Βεροίας και ο παναγιώτατος Θεσσαλονίκης ; οτί τότε έλαβον και το λείψανο του Αγίου Δημητρίου το οποίο εκόμισαν εις τον Πάπα . Ο λογιότατος Ευστάθιος ουδέν περι τούτου αναφέρει . 

   Κατά το έτος 1978μχ ο Βεροίας Παντελεήμων ανεκάλυψε το λείψανο του Αγίου Δημητρίου εις την Ιταλία και μετα βαίων και Καρδιναλίων μετέφερε τούτο εις Θεσσαλονίκη «άπαγε της βλασφημίας» ,  την 25 Οκτωβρίου¨   παρότι ο άγιος την 20 Ιουνίου δια σεισμού προειδοποιώντας συνετάραξε την Θεσσαλονίκη . Έκτοτε και επισήμως η νεωτερίζουσα Ελλάδική εκκλησιαστική παρασυναγωγή – κατ οικονομίαν μυστήρια , δίκαιοι που μόλις σώζονται – απεκατέστησε σχέσεις με τον παναγιότατο Πάπα Ρώμης  εσχάτως δε η ενθρόνηση του Ωρεώντάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης εγένετο συνοδεία καρδιναλίων  .

   Τι πρεσβεύει η ορθοδοξία περι λειψάνων  ; οι άγιοι είναι ολοζώντανοι συστήνονται και υποδεικνύουν τα της ταφής τους και του μαρτυρίου τους , ως εγένετο πολλακις κατά το έτος 1958 εις την Θέρμην Λέσβου –  νεοφανείς άγιοι Ραφαήλ , Ειρήνη και  Νικόλαος  .

 

Οι καταστάσεις των λειψάνων είναι

 

 Α) Αδιαλωβησία ολοζώντανοι εν υπνώσει , 7 παίδες εν Εφέσσω , άγιος Ευδόκιμος , άγιος Δονάτος επίσκοπος Ευροίας ( Θεσπρωτία ) 

 Β ) Μυροβλησία ολοζώντανοι με πλήρεις αισθήσεις 

Γ ) Ευωδία , κατά περίπτωση αυτά τα λείψανα διαμοιράζονται και τοποθετούνται εντός των Αγίων Τραπεζών των Εκκλησιών 

   Ο μόνος άγιος μυροβλήτης του οποίου ευρέθη καθ υποδειξίν  του το λείψανο μετά πολλά έτη έπαψε να μυροβλύζη , άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης Αγίου  ¨Ορους ο έτερος μυροβλύτης Σίμων κτήτωρ της Σιμωνόπετρας ουδέποτε ευρέθη – υπο γήν και εντός σπηλαίου κείται .  

   Η μυροβλησία είναι συνεχής ζώσα κατάστασις όπως το αίμα εις  τον οργανισμό¨ πώς αποκόπτονται μέλη και τοποθετούνται σε δοχεία ; 

   Ας ποιήσωσιν οι νεωτερίζοντες Επίσκοποι μετα του ποιμνίου τους 3 ήμερη αγρυπνία έμπροσθεν των κεκλεισμένων θυρών του αγίου Δημητρίου , ίνα φανερώση ο άγιος . Εαν συγκατανεύσει ο άγιος έχει καλώς και ημείς συντασσόμεθα μετα αυτών , εάν αποτύχωσιν ας ποιησωσίν 3 ήμερη αγρυπνία οι ορθώς φρονούντες ορθόδοξοι μετα των τέκνων της Παρθένου της Ιεράς μονής Εσφιγμένου και εάν αποτύχωσιν να πιστεύσωσιν των νεωτεριζόντων .

Η αρχή των γεγονότων

 

   Ο εξ Αγίου Όρους αφικόμενος εις Θεσσαλονίκην Γέρων Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης και έσχατος προφήτης +2015 προείπε περι της πόλεως τάυτης α)  αφού ανώτατος ρασοφόρος κηρύξει νέο εορτολόγιο του Πάσχα σταθερή ημερομηνία - το πρώτο συλλείτουργο Ρώμης – Κωνστ/πολεως θα λάβει χώρα εις την Θεσσαλονίκη β) Ο Μέγας Δημήτριος θα κάμη μέγα θαύμα στην Θεσσαλονίκη «τρία σύννεφα πάνω από τον Ναό του…εκδόσεις Αγαθός λόγος Γέρων Βασίλειος Νουθεσίες διδαχές τόμος Γ σελίδα 93  γερόντισσα  Χριστοφόρα Καλλιόπη»  .

   Αμέσως μετά  ,  πρωτοφανείς  σφαγές  θα  λάβωσιν χώρα εις Θεσσαλονίκη και  αλλαχου    ο  Γέρων  Βασίλειος  θέλει  θρηνήσει έμπροσθεν του θρόνου του  Εσφαγμένου   Αρνίου  και η  Γερόντισσα πενθήσει μετα της σεπτής ομηγυρεως αυτής και ίλεως γένοιτο ο Κύριος και αυτός τούτος ο Μέγας Δημήτριος , ολόσωμος έφιππος τα πλήθη των υπεναντίων αφανίσει και την λατινική ασπονδότητα κατακρημνίσει .